Medal Winners Shield – Bronze Division

Cup Insights

Played for each season by the winners of the monthly medal bronze division.

Winners

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1999
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Ceased in 2011. See MGA Medal Award

J. Stibbs

K. Fletcher

A. Sowden

K. Chopping

J. Cassar

J. Cassar

W. Cassar

W. Cassar

M. Wheatley

J. Leaf

T. Kramer

A. van den Bossche

A. Gatt

E. Miculkova

K. Formosa

O. Proell

A. van den Bossche

A. van den Bossche

B. Hall

M. Bartoli

T. Davies

MORE FROM

Womens Competitions